HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 48
DIN DATA DE 07.02.2023

privind asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentând costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal, Județul Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1917/03.02.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1918/03.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al BAPIIP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1919/03.02.2022,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile OG nr. 25/2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI“ SA, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. k) și s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 (1) Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local de către unitatea administrativ-teritorială Orașul Predeal, Județul Brașov a cheltuielilor neeligibile reprezentând costuri de sistematizare a terenului (lucrări de aducere la cota a terenului).

(2) Lucrările de aducere la cota a terenului se vor realiza anterior încheierii protocolului de predare a amplasamentului, protocol încheiat potrivit anexei 3² la O.G. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “CNI” – SA, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content