HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 47
DIN DATA DE 16.03.2022

privind revocarea parțială a HCL nr. 207/22.12.2021 pentru aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară pentru data de 16.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4609/14.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4608/14.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4607/14.03.2022,

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Brașov cu nr. 3202/28.02.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 4239/08.03.2022, hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Asociației ISO Mediu Brașov cu privire la aprobarea tarifului Fineco, prevederile HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal către SC Compania Romprest Service SA,

Față de prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007,

            Ţinând seama de prevederile relevante din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7, lit. n, 139 alin. 3, lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă revocarea parțială a HCL nr. 207/22.12.2021 prin eliminarea art. 2 privind subvenționarea tarifelor de salubritate începând cu data de 01.01.2022.

Art. 2 Celelalte articole ale HCL nr. 207/22.12.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și SDPTUP din cadrul Orașului Predeal.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 7 pentru, 3 abțineri, 10 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content