HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 46
DIN DATA DE 19.03.2021

privind scoaterea domnului Negoiță Dumitru Ciprian din contractul de închiriere nr. 1380/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 6

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3818/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3816/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3817/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Cu privire la cererea doamnei Negoiță Mihaela, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 2081/11.02.2020, prin care solicită scoaterea domnului Negoiță Dumitru Ciprian din contractul de închirire nr. 1380/02.02.2009, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 6, în urma divorțului,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile din Legea 114/1996 privind locuințele, completată și modificată și sentința civilă nr. 8599/18.06.2012, pronunțată de Judecătoria Brașov, prin care s-a dispus desfacerea căsătoriei închiată între doamna Negoiță Mihaela și domnul Negoiță Dumitru Ciprian,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea domnului Negoiță Dumitru Ciprian din contractul de închiriere nr. 1380/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 6.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

 Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content