HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 46
DIN DATA DE 07.02.2023

privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1732/01.02.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1733/01.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1734/01.02.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2023 la secțiunea funcționare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2023 la secțiunea dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii publice al Orașului Predeal pe anul 2023, conform anexelor cu finanţare din buget local, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție pentru proiectul de hotărâre; modalitate de vot pe anexe și capitole: anexa 1, cap. 51, 54, 55, 61, 65, 66, 67, 68, 74, 87 – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție, cap. 70 – 9 pentru, 2 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție, cap. 80 – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție, cap. 84 – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție; anexa 2, cap. 51, 65, 67, 70, 74, 80, 84 – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție, cap. 87 – 9 pentru, 2 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție; anexa 3 – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție; anexa 4 – 9 pentru, 2 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content