HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 44
DIN DATA DE 19.03.2021

privind introducerea minorilor Leu Maria - Ioana și Leu David - Ștefan ca membri în contractul de închiriere nr. 5124/26.05.2006, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.03.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3835/11.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3833/11.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Primăriei Predeal înregistrat sub nr. 3834/11.03.2021,

Vazând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Cu privire la cererea doamnei Radu Monica, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 530/13.01.2021, prin care solicită introducerea fiicei Leu Maria – Ioana și a fiului Leu David – Ștefan ca membrii în contractul de închirire nr. 5124/26.05.2006, pentru locuința din Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9,

Având în vedere dispozițiile legale relevante: prevederile art. 17 din Legea 114/1996 privind locuințele, completată și modificată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 129 alin. 6, lit. a și b, art. 139, alin. 1 și art. 196 alin. 1, lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea minorei Leu Maria – Ioana și a minorului Leu David – Ștefan ca membrii în contractul de închiriere nr. 5124/26.05.2006, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Iulian Andrei

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content