HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 43
DIN DATA DE 31.01.2023

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, Județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 130963

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1583/30.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1585/30.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 1586/30.01.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Față de cele arătate prin adresa AJPIS Brașov înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 1481/27.01.2023, prin care se solicită încheierea protocolului privind echipamentele, aprobarea acestuia de către Consiliul Local și transmiterea către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,

În conformitate cu contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Ordonanță de urgență a Guvernuluinr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

Față de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, Județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 130963, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește domnul Ciobanu Sorin Ioan, primarul Orașului Predeal, Județul Brașov, să semneze protocolul de colaborare, declarația pe propria răspundere și toate documentele necesare implementării proiectului “HUB de Servicii MMS – SII MMSS”, cod MySMIS 130963.

Art. 3. Se aprobă desemnarea, prin dispoziție a primarului Orașului Predeal, a 2 (două) persoane din structura UAT – ului, din care cel puțin unul face parte din Serviciul Public de Asistență Socială, care vor primi în folosință pachetul de echipamente și care vor fi instruite cu privire la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic ce se va crea și dezvolta în cadrul proiectului.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content