HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 41
DIN DATA DE 02.03.2022

privind aprobarea modificării HCL nr. 3 din data de 31.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02.03.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3889/01.03.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3890/01.03.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 3891/01.03.2022,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al Oraşului Predeal, existent la data de 31.12.2021 în sumă de 4.107.608,48 lei astfel:

  1. Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru:
  • Obiectivul de investiţii „Parc de agrement Libertăţii” suma de 271.391,16 lei;
  1. Pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 3.586.217,32 lei;
  2. Pentru finanțarea cheltuielilor privind acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare, suma de 250.000,00 lei.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content