HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4
DIN DATA DE 31.01.2022

privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2022 din bugetul Oraşului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 820/17.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 821/17.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 822/17.01.2022,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 57 din OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare a acestora,

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă ca excedentul anilor precedenţi pentru instituțiile publice finanţate din bugetul Oraşului Predeal, care au înființate activităţi susţinute integral din venituri proprii, să rămână la dispoziţia acestora în anul 2022.

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru intituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii, după cum urmează:

Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal, suma de 59.504,94 lei – ce se va utiliza pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content