HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piațǎ în Orașul Predeal

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19388/14.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19389/14.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal înregistrat sub nr. 19391/14.12.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare, OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 61/1991 pentru sacționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2), alin. (4) lit. c), 139 alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piațǎ în Orașul Predeal, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 HCL 255/13.12.2013, în forma modificată și completată, își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content