HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4
DIN DATA DE 11.01.2024

privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 11.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 480/10.01.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 481/10.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 482/10.01.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante ale art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile ale art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă utilizarea în anul 2024 a excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al Oraşului Predeal, existent la data de 31.12.2023, în sumă de 2.383.037,26 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar 
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content