HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 39
DIN DATA DE 14.02.2022

privind desemnarea unui consilier local cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese în aplicația RENNS

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.02.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1493/26.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1490/26.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 1458/25.01.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,

Având în vedere Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. (7), lit. (s), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se desemneaza d-nul consilier local Țuțui George în calitate de utilizator din    cadrul Consiliului Local, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content