HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 39
DIN DATA DE 07.03.2024

privind introducerea d-nei Pîrcălabu Cecilia ca membru în contractul de închiriere nr. 4044/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Pîrcălabu Bernaveta, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3205/21.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3206/21.02.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3207/21.02.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Față de cererea d-nei Pîrcălabu Bernaveta, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 3095/19.02.2024, prin care solicită introducerea surorii sale, Pîrcălabu Bernaveta, ca membru în contractul de închiriere nr. 4044/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, precum și acordul d-nei Pîrcălabu Cecilia privind introducerea sa ca membru în contractul de închiriere nr. 4044/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP și Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content