HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 37
DIN DATA DE 31.01.2023

privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 2500 mp, înscris în CF 102919 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102919, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1114/20.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 1114/20.01.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1119/20.01.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Referatul de acceptare nr. 9237/19.01.2023 al ANCPI Brașov,

În conformitate cu dispozițiile legale relevante cuprinse în Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 600/2023 al Directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 2500 mp, înscris în CF 102919 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102919, domeniu privat – proprietatea Orașului Predeal, în 2(două) loturi, conform documentației întocmite de ing. topograf  Boariu Lucian, după cum urmează:

Lotul 1 – nr. cadastral 103932 –  teren în suprafață de 1000 mp.

Lotul 2 – nr. cadastral 103933 – teren în suprafață de 1500 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content