HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 362
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2024 pe raza Orașului Stațiune Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19733/18.12.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19731/18.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al CNIPT din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19730/18.12.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și III ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), d), e) și f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă calendarul de evenimente și activități organizate în anul 2024 pe raza Orașului Stațiune Predeal, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, CNIPT din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. CNIPT

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content