HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 360
DIN DATA DE 21.12.2023

privind modificarea și completarea HCL nr. 124/29.11.2016 privind Regulamentul de Funcționare a Activităților de Agrement cu Vehicule de Teren - ATV-uri, SNOWMOBILE și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat pe raza Orașului Predeal

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19626/15.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19627/15.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19628/15.12.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II, IV a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile cuprinse în sentința civilă nr. 318 din 25.04.2023 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosar nr. 2550/62/2022, definitivă prin nerecurare, prin care s-a dispus anularea HCL nr. 224 din 22.12.2021 privind interzicerea circulației pe străzile UAT Predeal a ATV-urilor, snowmobilelor și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat, pentru activități de agrement și închiriere a acestora, HCL nr. 119 din 04.07.2013, prin care s-a aprobat închiderea circulației auto (indiferent de categoria autovehicule) pe drumul comunal 15 –Poliștoaca, Oraș Predeal, între km 0+812, în vederea amenajării acestei zone ca loc de promenadă, HCL nr. 77 din 09.04.2021 privind completarea HCL nr. 119/2013, în sensul închiderii circulației auto pe drumul comunal 15 – Poliștoaca, Oraș Predeal, între km 0+812, respective 2+676, în vederea amenajării acestei zone ca loc de promenadă, cu excepția autovehicolelor aparținând UAT Predeal, Salvamont, Poliție, ISU, Ambulanța, Ocoalelor Silvice, Companiilor de utilități (apă-canal, gaz, salubritate, etc.), precum și autovehicolelor aparținând firmelor de exploatare masă lemnoasă din fondul forestier aferent drumului Poliștoaca,

În conformitate cu dispozițiile legale relevante cuprinse în OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice , OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Legea 46/2008 privind Codul Silvic, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, toate actele normative în forma modificată și completată la zi,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 124/29.11.2016, în forma și în condițiile în care urmează: „Se modifică în parte art. 2 din Regulamentul de funcționare a activitatilor de agrement, Anexa nr. 1 la HCL nr. 124/2016, cu privire la traseele speciale, destinate activităților de agrement și închiriere cu vehicule de teren, stabilite în anexa la Regulament, în sensul eliminării în totalitate a „traseului nr. 2 – Poiana Narciselor – Cartier Tineri – Valea Râșnoavei – parcare”.

(1) Strict și expres limitat pentru perioada 15.12.2023 – 31.03.2024, activitatea de agrement cu vehicule de teren, gen ATV-uri, snowmobile și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat, se va putea face exclusiv pe traseul Poliștoaca – Cabana Susai.

Art. 3 Dispozițiile HCL nr. 239/29.11.2022 și HCL nr. 47/07.02.2023, privind modificarea și completarea HCL nr. 224/22.12.2021, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Dispozițiile HCL nr. 119 din 04.07.2013 și HCL nr. 77 din 09.04.2021 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Juridic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Juridic
1 ex. Poliția Locală

Modalitatea de vot – 10 voturi pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content