HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 336
DIN DATA DE 21.12.2023

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului II anul 2023

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19540/14.12.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19541/14.12.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 19542/14.12.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile art. 57, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție aferent trimestrului II anul 2023,  al bugetului local şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuţie aferent trimestrului II anul 2023, al bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subventii şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 abținere, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content