HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 332
DIN DATA DE 07.12.2023

privind aprobarea participării în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțare AFM, cu proiectul „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, precum și aprobarea DALI, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 07.12.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18787/29.11.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18788/29.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului de Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18789/29.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere devizul general și DALI-ul obiectivului de investiții „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLADIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Ghidul specific aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2641/11.10.2023 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă depunerea Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV” – finanțare AFM – Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu valoarea totală a investiției de 5.316.813,57 lei, inclusiv TVA, din care valoare eligibilă 5.051.204,09 lei, inclusiv TVA.

Art. 2 Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, lucrările și toate cheltuielile aferente proiectului „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, să fie prevăzute în bugetul UAT Oraș Predeal pentru perioada de realizare a investiției.

Art. 3 Se aprobă asigurarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV” în valoare de 264.419,54 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al UAT Oraș Predeal.

Art. 4 Se aprobă ca sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de execuție lucrări, pentru implementarea în condiții optime a proiectului, să fie asigurate din bugetul local.

Art. 5 Se aprobă Documentatia tehnico-economică, faza DALI pentru proiectul „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă devizul general al proiectului: „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 8 Se împuternicește d-l CIOBANU SORIN IOAN, primarul ORAȘULUI PREDEAL, să reprezinte UAT PREDEAL în relația cu AFM și să semneze orice documente necesare pentru depunerea și derularea proiectului „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE, NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”.

Art. 9 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte și se publică pe site-ul entității.

Art. 11 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content