HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 328
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului „CONSTRUIRE POD-CALE DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, CĂTRE LICEUL TEORETIC MIHAIL SĂULESCU PREDEAL”

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18022/15.11.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 18023/15.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroului de Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 18024/15.11.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție „CONSTRUIRE POD CALE DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, CĂTRE LICEUL TEORETIC MIHAIL SĂULESCU PREDEAL”,conform anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții Publice, Investiții și Implementare Proiecte

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content