HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 315
DIN DATA DE 21.11.2023

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.11.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17835/10.11.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17836/10.11.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17837/10.11.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, art. 7 alin. (4) și alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023 conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boldan Ștefan Adrian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 13 voturi pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content