HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 300
DIN DATA DE 28.09.2023

privind revocarea HCL nr. 149 din 28.04.2023 privind declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru imobil teren (parțial – 270 mp din totalul suprafeței de 3994 mp, teren înscris în CF nr. 102828 Predeal), din cadrul investiției „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, în perioada 2014-2020”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15288/27.09.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 15289/27.09.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 15290/27.09.2023,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Luând act de adresele SC Karpaten Turism SRL, înregistrate la Primăria Predeal sub nr. 14619/15.09.2023, nr. 15229/26.09.2023,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă revocarea HCL nr. 149 din 28.04.2023 privind declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru imobil teren (parțial – 270 mp din totalul suprafeței de 3994 mp, teren înscris în CF nr. 102828 Predeal), din cadrul investiției „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru

Modalitatea de vot – 11 pentru (9 prezenți fizic, 2 on-line), 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content