HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28
DIN DATA DE 31.01.2023

pentru modificarea și completarea HCL nr. 124/29.11.2016 privind regulamentul de funcționare a activităților de agrement cu vehicule de teren, ATV-uri în teren accidentat pe raza Orașului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1417/27.01.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1418/27.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 1419/27.01.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulteriare, HG 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000, Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familial, cu modificările și completările ulterioare, OG 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu modificările și completările ulteriare, OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică art. 11 lit. c) din HCL nr. 124/29.11.2016 și va avea următorul cuprins: „cu amendă de la 1000 la 1500 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, lit. c), e), f).”

Art. 2 Se modifică anexa cu traseele speciale pentru activitatea de agrement pentru circulația vehiculelor de teren, ATV și zonele de parcare în vederea închirierii, în sensul că se exclud traseele 2 și 3.

Art. 3 În urma acestor modificări, regulamentul de funcționare a activităților de agrement cu vehicule de teren, ATV-uri în teren accidentat, pe raza Orașului Predeal, aprobat prin HCL 224/21.12.2022 se va republica, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 7 pentru, 4 abțineri, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content