HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 267
DIN DATA DE 28.09.2023

privind modificarea și completarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal comisia nr. II – Organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2023,

 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14948/21.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14949/21.08.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic și Biroului Achiziţii Publice, Investiţii, Implementare Proiecte înregistrat sub nr. 14952/21.09.2023,

 

Văzând avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

 

În conformitate cu HCL 3/25.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal, completată și modificată,

Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 1004/15.12.2020 privind constatrea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Predeala d-lui consilier local PER Fleșieru Sebastian Constantin și s-a vacantat locul deținut de acesta în consiliul local,

Adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr. 1755/02.02.2022, înregistrată la Primăria Predeal sub nr. 2093/03.02.2022, prin care ni s-a comunicat decizia civilă nr. 526/R/16.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în soluționarea dosarului civil nr. 26/62/2021 al acestei instanțe, definitivă, prin care s-a admis recursul declarat de recurenta Instituția Prefectului Județului Brașov împotriva sentinței civile nr. 565/CA/04.06.2021, pronunțată de Tribunalul Brașov – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, care a fost casată și, în rejudecare, a fost respinsă acțiunea reclamantului Fleșieru Sebastian Constantin,

Încheierea pronuțată de Judecătoria Brașov în camera de consiliu din data de 05.09.2023, în soluționarea dosarului civil nr. 20140/197/2023 al acestei instanțe, executorie, neapelată în termen legal,

Depunerea jurământului de către d-l Pandrea Nicolae în fața consiliului local la începutul ședinței,

Ţinând seama de prevederile relevante din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 124, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea comisiei de specialitate nr. II – Organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură, care va avea următoarea componență:

  • Președinte: Pop Valentin Gheorghe, ADN;
  • Secretar: Pandrea Nicolae, PER;
  • Membri: Albuleț Gabriel Eugen, PNL;

Țuțui George, PSD;

Isbășoiu Mihai Alexandru, PRO România.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și domnului consilier Pandrea Nicolae.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Pandrea Nicolae

Modalitatea de vot – 8 pentru, 1 abținere, 9 prezenți fizic din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content