HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 257
DIN DATA DE 05.09.2023

privind aprobarea documentației dezmembrare în 2 (două) loturi și înscrierea acesteia în cartea funciară a imobilului situat în Orașul Predeal, str. Virtuții, nr. 2, imobil aflat în domeniul privat, proprietatea Orașului Predeal, identificat prin nr. cad. 103968, înscris în Cartea Funciară nr. 103968 Predeal, conform certificat de urbanism nr. 117 din 10.07.2023 și a documentației întocmită de ing. topograf Dragomir-Cherhaț Cristian-Viorel, admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 125864 din 25.07.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 05.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13266/22.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 13267/22.08.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13269/22.08.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând act de certificatul de urbanism nr. 117/10.07.2023, adresele înregistrate la Primăria Predeal sub nr. 8070/15.07.2020, 13242/12.11.2020 și referatul de admitere nr. 125861 din 25.07.2023 emis de OCPI Brașov privind documentația cadastrală de comasare imobile întocmită de ing. topograf Dragomir-Cherhaț Cristian-Viorel,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 24, 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile aplicabile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă documentația de dezmembrare în 2 (două) loturi și înscrierea acesteia în cartea funciară a imobilului situat în Orasul Predeal, str. Virtuții, nr. 2, imobil aflat în domeniul privat,  proprietatea Orașului Predeal, identificat cu nr. cad. 103968, înscris în CF nr. 103968 Predeal, conform certificatului de urbanism nr. 117 din 10.07.2023 și a documentației întocmite de ing.  topograf Dragomir-Cherhaț Cristian-Viorel, admisă de O.C.P.I. Brasov prin referat de admitere nr. 125864 din 25.07.2023, după cum urmează:

  • Lot 1 – nr. cad. 104011 – cu suprafață de 188 mp;
  • Lot 2 – nr. cad. 104012 – cu suprafață de 330 mp.

 Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content