HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 252
DIN DATA DE 05.09.2023

privind completarea și modificarea HCL 211/12.07.2023

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 05.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13615/29.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13616/29.08.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP, înregistrat sub nr. 13617/29.08.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante cuprinse în adresa Instituției Prefectului Județului Brașov cu nr. 11533/23.08.2023, înregistrată sub nr. 13578/29.08.2023 la Primăria Predeal,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 200, art. 249 alin. (4), art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 211/12.07.2023 prin reformularea art.1, astfel „Se aprobă completarea și modificarea HCL nr. 147/28.04.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație, în sensul diminuării tarifului de măturat mecanizat, de la valoarea de 6,6304 lei/100mp la 4,6609 lei/100mp, precum și modificarea denumirilor operațiunilor specifice serviciului de salubritate în conformitate cu OUG nr. 133/2022”.

Art. 2 Restul tarifelor rămân nemodificate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 vot împotrivă, 2 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content