HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25
DIN DATA DE 09.02.2024

pentru completarea HCL nr. 15/25.01.2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.02.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2489/08.02.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2490/08.02.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 2491/08.02.2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 8, alin. (11) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, potrivit cărora ”chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (10) se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului prevăzut la alin. (9)” și OG nr. 24/31.01.2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Ţinând seama de prevederile art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7), lit. q), art. 139 alin. (1) și (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 15/25.01.2024, prin introducerea unui nou articol,  respectiv: art. 3 care va avea următorul cuprins: “Începând cu data de 01.02.2024, valoarea aferentă  chiriei lunare, stabilită conform prevederilor art. 8, alin. (9^1) lit. a)-c) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată ”, nu poate fi mai mică de :
  • Tineri cu vârsta de până la 35 de ani
-lei-
Tip locuință Localitate rang III
Garsonieră 53
Apartament cu două camere 73
Apartament cu trei camere 92
 
  • Tineri cu vârsta de peste 35 de ani
-lei-
Tip locuință Localitate rang III
Garsonieră 61
Apartament cu două camere 85
Apartament cu trei camere 107
  Art. 2 Articolul 3 din HCL nr. 15/25.01.2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 devine art. 4. Art. 3 HCL nr. 15/25.01.2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, astfel completată, se va republica. Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității. Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Istrate Florin

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 3 consilieri locali nu participă la vot, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content