HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 249
DIN DATA DE 05.09.2023

privind aprobarea garanţiei imobiliare în vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale către ANAF în dosarul de executare nr. O55/4580423 nr. 4594312 din 07.04.2023 în sumă de 1.024.838 lei, a terenului în suprafaţă de 61.460 mp înscris în CF nr. 137045 Braşov, situat în oraşul Predeal, Poiana lui Manole, Timişu de Sus, judeţul Braşov, conform raport de evaluare nr. 253/04.08.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 05.09.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13527/28.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 13528/28.08.2023, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13530/28.08.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile aplicabile din titlul VII, cap. IV ,,Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă garanţia imobiliară în vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale către ANAF în dosarul de executare nr. O55/4580423 nr. 4594312 din 07.04.2023, în sumă de 1.024.838 lei, a terenului în suprafaţă de 61.460 mp înscris în CF nr.137045 Braşov, situat în oraşul Predeal, Poiana lui Manole, Timişu de Sus, judeţul Braşov, conform raport de evaluare nr. 253/04.08.2023.

Art. 2 Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content