HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 246
DIN DATA DE 08.08.2023

privind modificarea HCL 106/31.03.2023 pentru acordul consiliului local în vederea ocupării temporare, pe perioada existenței obiectivului Captare Valea Azugii cu o suprafață de 0,2711 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 182 m, obiectivului Rezervor Susai cu o suprafață de 0,0325 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 64a % (prin exproprierea din up 10 Predeal Casa Regală, ua 64a%), obiectivului Traseu apă potabilă (drum forestier Poliștoaca) cu o suprafață de 0,2175 ha fond forestier, proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 114 d, obiectivului Traseu apă Glăjărie-Joița, cu o suprafață de 0,1335 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 31v, pentru realizării investițiilor la obiectivul Captare Valea Azugii, la traseul aducțiunii Susai-Cioplea, la traseul aducțiunii Glăjerie-Joița, la obiectivul Rezervor Susai, în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, al cărui beneficiar final este Orașul Predeal, a investițiilor CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece, aducțiuni Predeal - rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece, stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”, CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii - stație de tratare și clorare Valea Azugii, reabilitare rezervoare Predeal, stație de pompare Joița”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 08.08.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12575/08.08.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 12576/08.08.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 12577/08.08.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, completată și modificată, potrivit căruia ”(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se realizează în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel: a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13), art. 39, alin. 21 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”prin excepție de la prevederile alin. (2), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se aprobă pe toată perioada de execuție și existență în fondul forestier a obiectivelor de interes național, județean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) durata de execuție și existență a obiectivelor depășește 10 ani; b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricții.”, cap. VII, art. 20 alin. (15) din Ordinul 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Articolul 1 din HCL 106/31.03.2023 se modifică și va avea următorul conținut:

”Consiliul Local Predeal este de acord cu ocuparea temporară din fond forestier pe perioada de viață a obiectivelor enumerate mai jos, proprietate publică a UAT Predeal, cu o suprafață totală de 4837 mp, repartizate astfel: obiectiv Captarea Valea Azugii, cu o suprafață de 2711mp fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din UP XI Primăria Predeal , UA 182M, obiectiv Rezervor Susai cu o suprafață de 325 mp fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal,  provenit prin expropriere din UP X Predeal Casa Regala, UA 64A, obiectiv Rezervor Joița, cu o suprafață de 858 mp, fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din UP XI Primăria Predeal, UA 59A, obiectivului Traseu Apă Potabilă (Drum Forestier Poliștoaca), cu o suprafață de 943 mp fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din UP XI Primăria Predeal , UA 114D, pentru realizărea investițiilor la obiectul Captarea Valea Azugii, la traseul apă potabilă Polistoacă, la obiectul Rezervor Susai, la obiectul Rezervor Joița, în cadrul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020” al cărui beneficiar final este Orașul Predeal pentru investițiile:

CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece. Aducțiuni Predeal- Rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece. Stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”

CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii-Stație de tratare și clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Stație de pompare Joița”.

Art. 2 Suprafețele de pădure în cauză nu fac obiectul niciunui litigiu.

Art. 3 HCL 106/31.03.2023 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Valentin Gheorghe

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 6 prezenți fizic, 4 prezenți on-line, 5 pentru, 1 consilier local nu a participat la vot, 4 consilieri locali au votat on-line conform art. 24 alin. 5 și 29 alin. 5-7 din regulamentul consiliului local,  din 12 consilieri locali în funcție

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 106
DIN DATA DE 31.03.2023

privind acordul consiliului local în vederea ocupării temporare, pe perioada existenței obiectivului Captare Valea Azugii cu o suprafață de 0,2711 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 182 m, obiectivului Rezervor Susai cu o suprafață de 0,0325 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 64a % (prin exproprierea din up 10 Predeal Casa Regală, ua 64a%), obiectivului Traseu apă potabilă (drum forestier Poliștoaca) cu o suprafață de 0,2175 ha fond forestier, proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 114 d, obiectivului Traseu apă Glăjărie-Joița, cu o suprafață de 0,1335 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 31v, pentru realizării investițiilor la obiectivul Captare Valea Azugii, la traseul aducțiunii Susai-Cioplea, la traseul aducțiunii Glăjerie-Joița, la obiectivul Rezervor Susai, în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, al cărui beneficiar final este Orașul Predeal, a investițiilor CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece, aducțiuni Predeal - rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece, stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”, CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii - stație de tratare și clorare Valea Azugii, reabilitare rezervoare Predeal, stație de pompare Joița”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5118/29.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, completată și modificată, potrivit căruia ”(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreținerea și modernizarea rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale și a sistemelor pentru serviciile de utilități publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) și f^1), asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se realizează în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel: a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13), art. 39, alin. 21 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”prin excepție de la prevederile alin. (2), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se aprobă pe toată perioada de execuție și existență în fondul forestier a obiectivelor de interes național, județean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) durata de execuție și existență a obiectivelor depășește 10 ani; b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricții.”, cap. VII, art. 20 alin. (15) din Ordinul 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Consiliul Local Predeal, în calitate de administrator al domeniului public și privat al UAT Predeal, își dă acordul în vederea ocupării temporare, pe perioada existenței

obiectivului Captare Valea Azugii cu o suprafață de 0,2711 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 182 M, obiectivului Rezervor Susai cu o suprafață de 0,0325 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal

din up 11 Primăria Predeal , ua 64a % (prin exproprierea din up 10 Predeal Casa Regală,  ua 64a%), obiectivului Traseu apă potabilă (drum forestier Poliștoaca) cu o suprafață de 0,2175 ha fond forestier, proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 114 d, obiectivului Traseu apă Glăjărie-Joița, cu o suprafață de 0,1335 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 31v, pentru realizării investițiilor la obiectivul Captare Valea Azugii, la traseul aducțiunii Susai-Cioplea, la traseul aducțiunii Glăjerie-Joița, la obiectivul Rezervor Susai, în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, al cărui beneficiar final este Orașul Predeal, a investițiilor CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece, aducțiuni Predeal – rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece, stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”, CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii – stație de tratare și clorare Valea Azugii, reabilitare rezervoare Predeal, stație de pompare Joița”.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content