HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 241
DIN DATA DE 26.07.2023

privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare în 2 (două) loturi a imobilului situat în Predeal, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, identificat prin nr. cad. 103681 din CF nr. 103681 Predeal și înscrierea acestei documentații în cartea funciară, conform certificatului de urbanism nr. 115 din 07.07.2023 și a documentației întocmite de ing. Lucian Boariu, admisă de OCPI Brașov prin referat de admitere nr. 116489 din 10.07.2023

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11506/20.07.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11509/20.07.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11512/20.07.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

Luând act de certificatul de urbanism nr. 115 din 07.07.2023, referatul de admitere cu nr. 116489 din 10.07.2023 al O.C.P.I. Brașov privind documentația cadastrală de dezmembrare întocmită de ing. Boariu Lucian,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 24 – 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,cu modificările și completările ulterioare, regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare întocmită de ing. Boariu Lucian și admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 116489 din 10.07.2023 și înscrierea acesteia în cartea funciară.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content