HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 238
DIN DATA DE 26.07.2023

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 10285/16.07.2013, încheiat între Orașul Predeal și S.C. DENTALMED COM S.R.L.

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11179/14.07.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11180/14.07.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11181/14.07.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea S.C. DENTALMED COM S.R.L., înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 9411/13.06.2023, prin care solicită prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 10285/16.07.2013, pentru spațiul cu destinația de cabinet stomatologic, situat în incinta Policlinicii Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 3.3 al Cap. IV “Durata contractului” din contractul de închiriere: “Prelungirea duratei contractului se poate realiza la cererea beneficiarului, cu acceptul expres al proprietarului, cerere exprimată în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de încetarea contractului”,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 10285/16.07.2013, încheiat între Orașul Predeal și S.C. DENTALMED COM S.R.L., pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 15.07.2023 până la data de 14.07.2028.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content