HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 236
DIN DATA DE 26.07.2023

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4209/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-l Marin Zadic, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Marin Zadic în Marin Elena, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a d-lui Marin Zadic

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11176/14.07.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11177/14.07.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11178/14.07.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-nei Marin Elena, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 10939/11.07.2023, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 4209/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Marin Zadic în Marin Elena, în urma decesului titularului de contract,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4209/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Marin Zadic, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Marin Zadic în Marin Elena, în urma decesului titularului de contract, începând cu data de 01.08.2023.

Art. 2 Se aprobă scoaterea domnului Marin Zadic din contractul de închiriere nr. 4209/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content