HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 234
DIN DATA DE 26.07.2023

privind introducerea d-nei Iosif Simona - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 7815/13.05.2022, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 5

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11170/14.07.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11171/14.07.2023, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 11172/14.07.2023,

Văzând avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere cererea d-lui Țuțui Adrian – Petre, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 10087/26.06.2023, prin care solicită introducerea soției sale Iosif Simona – Maria ca membru în contractul de închirire nr. 7815/13.05.2022, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 5,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă introducerea d-nei Iosif Simona – Maria ca membru în contractul de închirire nr. 7815/13.05.2022, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 5.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content