HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 219
DIN DATA DE 26.07.2023

privind trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în C.F. 133683 – Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/1/2/2, în suprafata de 201 mp, respectiv imobilul înscris în C.F. 133808 –Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, cu suprafața de 888 mp

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.07.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11287/17.07.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11288/17.07.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 11291/23.06.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Luând act de adresa înregistrată cu nr. 10638/05.07.2021, depusă de SC Hotel Rozmarin SRL,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 100/1997, art. 36 alin. (1), 26 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 676, 1138 C.Civ., Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 600/2023 al Directorului A.N.C.P.I.,

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în C.F. nr. 133683 – Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/1/2/2, în suprafață de 201 mp.

Art. 2 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în C.F. nr. 133808 – Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp.

Art. 3 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a Orașului Predeal ca proprietar pentru imobilele prevazute la art. 1 și art. 2.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content