HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 215
DIN DATA DE 18.11.2022

privind aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 2 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 3, demisol

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18.11.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17402/10.11.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17403/10.11.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17404/10.11.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate 3 și 4 ale Consiliului Local Predeal,

Faptul că există un număr de 16 locuințe ANL vacante, nerepartizate sau care au rămas libere în urma încetării contractelor de închiriere la solicitarea chiriașilor,

Văzând lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.), după soluționarea contestațiilor,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă repartizarea apartamentului A.N.L. cu 2 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 3, demisol, d-nei Todea Beatrice Ioana Andreea.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 consilier local nu participă la vot, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content