HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 21
DIN DATA DE 31.01.2022

privind aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 843/17.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 838/17.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 840/17.01.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Având în vedere adresa Serviciului de Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Predeal, înregistrată cu nr. 100/04.01.2022, prin care se propun domeniile, locurile şi lucrările de executat,

Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 276/2010 privind modificarea Legii nr. 416/2001,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b, art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni de interes local, pentru anul 2022, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content