HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 204
DIN DATA DE 22.12.2021

Privind modificarea si completarea HCL nr. 164 din 28.09.2021 si nr. 186/05.11.2021 Pentru aprobarea ajustarii pretului contractelor de achizitie publica, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL,

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.17812/15.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr.17813/15.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17814/15.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere:

Adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei cu nr. 130559/26.11.2021, inregistrata la Primaria oras Predeal cu nr.17663/14.12.2021, prin care se solicita completarea documentatiei de suplimentare a sumei alocate de la bugetul de stat prin contractul de finantare nr. 4458/18.12.2017 aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi in orasul Predeal –etapa II”;

Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 833/2021, Partea I, a OUG nr.15/2021 (atasata prezentei), privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (intrata in vigoare in data de 03.09.2021), potrivit careia preturile contractelor de achizitie publica se ajusteaza in functie de evolutia preturilor la materialele de constructii;

Prevederile art.221,222 si 236 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea 98/2016;

Prevederile art.164-165 din anexa la HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa HG nr. 395/2016;

Instructiunea nr.1/2021, emisa de catre Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, privind modificarea contractuluii de achizitie publica/contractul de achizitie sectorial/acordului cadru;

Prevederile art.VIII din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare OUG nr. 107/2017;

Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.4, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c, art.136 alin1, art.139 alin.1, alin.3, art.155 alin 1 lit b, art.196 alin1 lit.a din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aproba finantarea proiectului “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II” in valoare totala a investitiei de: 37.888.221,24 lei cu TVA, ce va fi decontata astfel:

  • Finantare buget de stat prin Programul National de Dezvoltare locala etapa II – 30.909.488,02 lei cu TVA
  • Cofinantare de la bugetul local – 6.978.733,22 lei cu TVA

Art.2. Valoarea totala necesara pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investitii este de 28.510.522.75 lei cu TVA, ce va fi decontata astfel:

  • Finantare buget de stat prin Programul National de Dezvoltare locala etapa II –25.523.054,58 lei cu TVA
  • Cofinantare de la bugetul local – 2.987.468,17 lei cu TVA

Art.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici, devizul general actualizat si devizul general pentru lucrarile rest de executat pentru obiectivul “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II” , prevazuta in Anexa care  face  parte integranta din  prezenta  hotarare.

Art.4 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

 Art.6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content