HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 202
DIN DATA DE 22.12.2021

privind validarea dispoziţiei nr. 155/14.12.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17827/14.12.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 17829/14.12.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 17830/14.12.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere art. 82 alin. (1)  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se validează dipoziţia nr. 155/14.12.2021 privind modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021, cuprinsă în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.          

Art. 2 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content