HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 200
DIN DATA DE 26.11.2021

privind aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către Salvamont Predeal a autoturismului marca Peugeot Rifter

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 26.11.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16815/26.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16812/26.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 16813/26.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Având în vedere adresa subscriei S.C. Trust Motors S.R.L. prin care îşi exprimă intenţia de a pune la dispoziţia Oraşului Predeal sub formă gratuită prin contract de comodat autoturismul marca Peugeot Rifter cu nr. înmatriculare B 28 PGT, seria saşiu VR3ECZHYJJJ790280 pentru activitatea de salvamont,

Luând în considerare prevederile art 291 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2146 din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 7 lit. o, art. 139 alin. 3 lit. i şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de comodat între Oraşul Predeal şi S.C. Trust Motors S.R.L., privind folosinţa temporară (1 an) de către Salvamont Predeal, a autoturismului marca Peugeot Rifter, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex… SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content