HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2
DIN DATA DE 12.01.2023

privind validarea dispoziţiei nr. 269/21.12.2022, având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19925/21.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19926/21.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal înregistrat sub nr. 19927/21.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 din OUG 160/2022

Luând în considerare adresa nr. BVR-TRZ-16013/20.12.2022, adresa MF nr. 467963/19.12.2022, adresa ISJ Brașov nr. 13183/14.12.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 19809/20.12.2022, prin care a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 privind gratuitatea acordată în anul 2022 elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, conform prevederilor art. 1 din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare”,

Având în vedere extrasul de cont din data de 20.12.2022, prin care au fost decontate cheltuielile pentru ajutor de încălzire lemne,

Văzând adresa nr. BVR-TRZ-16013/20.12.2022, în conformitate cu prevederile HG nr. 1508/2022 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale și adresa MF nr. 468011/20.12.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predealsub nr. 19888/21.12.2022, prin care a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, în trimestrul IV 2022,

Având în vedere adresa nr. BVR-TRZ-16104/20.12.2022în conformitate cu prevederile HG nr. 1510/2022 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale și adresei MF 468012/20.12.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 19888/21.12.2022, prin care a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 pentru plata unor cheltuieli curente și de capital în trimestrul IV 2022,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă validarea dispoziției nr. 269/21.12.2022 privind modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

 Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content