HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2
DIN DATA DE 11.01.2024

privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2024 – 2025

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară deîndată la data de 11.01.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 446/10.01.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 447/10.01.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 448/10.01.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și III ale Consiliului Local Predeal

Față de cele cuprinse în adresa Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal nr. 2733/18.12.2023, înregistrată la Primăria Orașului Predeal cu nr. 19752/18.12.2023, cu privire la propunerea privind rețeaua școlară a localității ce va funcționa în anul școlar 2024 – 2025, precum și avizul conform nr. 16150/27.12.2023, înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 20159/27.12.2023,

În conformitate cu prevederile Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Educației nr. 6800/12.12.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024 – 2025,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rețeaua școlară a localității Predeal, valabilă pentru anul școlar 2024 – 2025, astfel :

Nr. crt.Denumirea unităţii şcolarePJ/ARAdresaNr. Clase / grupeNr. elevi
1.LICEUL TEORECTIC “MIHAIL SĂULESCU” PREDEALPJPredeal, str. Mihail Săulescu, nr. 9115 clase330
2.CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR PREDEALARPredeal, str. Mihail Săulescu, nr. 9110 grupe100
3.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PREDEALARPredeal, str. Poiana Narciselor, nr. 141 grupă22
4.GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1A PREDEALARPredeal, str. Poiana Narciselor, nr. 143 grupe66
5.GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TIMIŞUL DE JOSARPredeal, Şos. Naţională, nr. 221 grupă10

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.


Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Daniela

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content