HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2
DIN DATA DE 07.01.2022

privind aprobarea completării contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la data de 07.01.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 243/06.01.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 240/06.01.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal înregistrat sub nr. 242/06.01.2022,

Ținând cont de Hotărârea Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar nr. 494/23.09.2021 și a procesului-verbal de punere în posesie nr. 13755/30.09.2021, precum și de adresa Ocolului Silvic al Orașului Râșnov R.A. nr. 19/05.01.2022,

Având în vedere Ordinul nr.1123/21.07.2015,

Văzând prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 133/2015, Legii nr. 56/2010, Legii nr. 230/2018, HG nr. 483/2006, HG 861/2009, HG 1076/2009,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, 139 alin. 3, lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.  privind administrarea fondului forestier, cu adăugarea suprafeței de 357,60 ha proprietatea Orașului Predeal, conform Hotărârii Comisiei Județene  nr. 494/23.09.2021 și a procesului-verbal de punere în posesie nr. 13755/30.09.2021.

Art. 2  Suprafața de fond forestier proprietatea Orașului Predeal care va fi administrată de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A., va fi de 499,2360 ha, pentru care se va încheia un act adițional la contract.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, doamnului consilier Ungureanu Marcel și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Anastasescu Andrei-Iulian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Anastasescu Andrei-Iulian

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content