HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 199
DIN DATA DE 14.10.2022

privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Candoi Ion, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15, din Candoi Ion în Candoi Nicoleta - Ica, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a domnului Candoi Ion

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14601/21.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14599/21.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14600/21.09.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de cererea cererea doamnei Candoi Nicoleta – Ica, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 14374/16.09.2022, prin care solicită schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/28.05.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Șos Timișul de Jos, nr. 15, din Candoi Ion în Candoi Nicoleta – Ica, în urma decesului titularului de contract,

 Văzând prevederile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, cu completările și modificările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/28.05.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Candoi Ion, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15, din Candoi Ion în Candoi Nicoleta – Ica, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a domnului Candoi Ion, începînd cu data de 01.10.2022.

Art. 2 Se aprobă scoaterea domnului Candoi Ion din contractul de închiriere nr. 3986/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15, în urma decesului.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content