HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 190
DIN DATA DE 14.10.2022

privind aprobarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, la nivelul UAT Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14849/26.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14542/26.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SVSU din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14839/26.09.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Ținând cont de procesul-verbal de control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” nr. 793/23.08.2022, înregistrat la Primăria Predeal cu nr. 13231/24.08.2022, prin care se solicită stabilirea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, la nivelul U.A.T. Predeal,

  • prevederile art. 14, 19, lit (a) din Legea nr. 307/2006, cu completările și modificările ulterioare;
  • prevederile art. 14 din OMAI nr. 163/2007;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, la nivelul U.A.T. Predeal, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SVSU din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SVSU

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content