HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19
DIN DATA DE 12.02.2021

privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, proprietatea d-lui Gâlcă Vasiliu Ioan și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal

       Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.02.2021,

       Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1108/20.01.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1110/20.01.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal, înregistrat sub nr. 1102/20.01.2021, prin care se propune aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, proprietatea d-lui Gâlcă Vasiliu Ioan și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal,

       Ținând cont de avizul favorabil al comisiei 2 a consiliului local,

Având în vedere dispozițiile relevante din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, completată și modificată, precum și din Ordinul directorului ANCPI 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

       Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. (c), alin. (6), lit. (c), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă semnarea procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, proprietatea d-lui Gâlcă Vasiliu Ioan, înscris în CF 143630 Brașov, nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/7 și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal, pe punctele de frântură 191-193-195-197-21, conform documentației întocmite de expert topograf Ilieș Janos.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel-Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content