HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 188
DIN DATA DE 14.10.2022

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Predeal, Pîntea Ovidiu Gabriel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14507/20.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 14504/20.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 14505/20.09.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se desemnează consilierii locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Predeal, Pîntea Ovidiu Gabriel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, astfel :

– d-l consilier local Boldan Ștefan Adrian;

– d-l consilier local Isbășoiu Mihai Alexandru.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Compartimentul Resurse Umane

Modalitatea de vot – 7 pentru, 1 abținere, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content