HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 187
DIN DATA DE 26.11.2021

privind modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. II – organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 26.11.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16655/22.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 16656/22.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 16657/22.11.2021,

HCL 3/25.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal,

HCL 175/29.10.2021 prin care s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local al d-lui Cristea Răzvan Mihai și s-a vacantat locul deținut de acesta în consiliul local,

Încheierea pronuțată de Judecătoria Brașov în camera de consiliu din data de 04.11.2021, în soluționarea dosarului civil nr. 22297/197/2021 al acestei instanțe, rămasă definitivă la data de 13.11.2021 prin neapelare,

Depunerea jurământului de către d-l Țuțui George în fața consiliului local la începutul ședinței,

Ţinând seama de prevederile relevante din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul art. 124, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea comisiei de specialitate nr. II – organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură, care va avea următoarea componență:

  • Președinte: Pop Valentin-Gheorghe, ADN;
  • Secretar: – încetat mandat de consilier local înainte de termen;
  • Membri: Albuleț Gabriel Eugen, PNL;

Țuțui George, PSD;

Isbășoiu Mihai-Alexandru, PRO România.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov și domnului consilier Țuțui George.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Țuțui George

Modalitatea de vot – 8 pentru, 1 abținere, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content