HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 186
DIN DATA DE 14.10.2022

privind completarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, în sensul completării anexei, cu terenul liber de sarcini, situat în Predeal, Cartierul Tineretului, Lotul 95, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1647, în suprafață de 490 mp categoria de folosință, curți construcții

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15152/30.09.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15153/30.09.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 15154/30.09.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se completează anexa la HCL nr. 63/28.03.2022 privind aprobarea listei terenurile libere de sarcini, proprietatea Orașului Predeal, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, în vederea atribuirii în folosință gratuită, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu terenul situat în Predeal,  Cartierul Tineretului, Lotul 95, înscris în CF nr.1816 Predeal, nr. cad. 1647, în suprafață 490 mp, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 8 pentru, 8 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content