HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 183
DIN DATA DE 14.10.2022

Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale”

Consiliul Local al Orasului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară  din data de 14.10.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15493/06.10.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr.15494/06.10.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr.15496/06.10.2022,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Văzând prevederile:

– Anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.999/2022, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local, investitia I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

– conform dispozitiilor art.104, alin.(1), lit.b) si alin.(2), lit.b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si cmpletarile ulterioare;

–  art.44, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

– in temeiul art.89, alin.(1) si alin.(2), art.129 alin (2) lit. c) si lit.d), alin (6) lit a), alin (7) lit.n, art.132, art.137 alin. (1), 139 alin. (3) lit.h din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.555 din 3 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Consiliul Local al UAT Oras Predeal isi exprima acordul cu privire la contractarea finantarii si participarea UAT Oras Predeal in cadrul “Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul Local  I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale”, desfasurat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), cu propunerea de proiect avand ca titlu “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov””, avand valoarea maxima eligibila solicitata de 820.909,45 lei la care se adauga TVA (echivalentul a 379 mp supraf desfasurata*440 EUR/mp +TVA – la cursul 1 euro=4,9227, in conformitate cu preverile ghidului de finantare), total inclusiv TVA 976.882,25 lei.

Art 2. Consiliul Local al UAT Oras Predeal Isi exprima acordul cu privire la sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov”, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare.

Art 3. UAT Oras Predeal se angajeaza sa intocmeasca documentatiile de achizitii publice, sa organizeze si sa deruleze procedurile de achizitii publice sis a realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.

Art.4. Se aproba Descrierea sumara a investitiei propuse prin proiect  si principalii indicatori asa cum reies din Raportul de audit energetic pentru obiectivul de investitii “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov”, conform anexei la prezenta hotarare (ANEXA NR.1).

Art.5. Se aproba Nota de fundamentare prin care se prezinta necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si modul de implementare si functionare pentru proiectul “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov”  conform anexei la prezenta hotarare (ANEXA NR.2).

Art.6. Se mandateaza Primarul Sorin Ioan Ciobanu, sa semneze in numele si pe seama UAT Oras Predeal cererea de finantare a proiectului  “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov” cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului si sa reprezinte UAT Oras Predeal in relatia cu MDLPA.

Art.7. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se insarcineaza …………………..,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

ANEXA NR.1 LA HCL 183/14.10.2022

Descrierea sumara a investitiei propuse prin proiect  si principalii indicatori “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov
 1. Descriere sumara a investitiei
Prin prezentul proiect se propune modernizarea, reabilitarea cladirii administrative din strada Poiana Narciselor nr.14, Corp C1, nr cadastral 102205, Oras Predeal, Judetul Brasov, fara schimbarea destinatiei. Sunt propuse urmatoarele lucrari, descrise sumar: Pereti exteriori :
 • izolarea pereţilor exteriori din paianta cu sistem termoizolant de vata minerala bazaltica, cu grosime de 10 cm;
 • placare la exterior cu piatra decorativa similara cu cea existenta;
Tamplarie : – inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din PVC, geam tripan, profile de minim 5 camere, 3 randuri de garnituri, grile de ventilatie, sticla cu gaz float-float-low e; Colectare ape pluviale:
 • refacere a tuturor jgheaburilor, burlanelor (se vor executa din tabla zincată) apele meteorice vor fi colectate din acestea și conduse la o distanță de cel puțin 1,5 m de clădire;
Planseu peste ultimul nivel /Acoperis:
 • termoizolarea planseului peste ultim nivel, cu minim 20 cm de vata minerala la partea superioara si gips carton la intrados;
Fundatie :
 • lucrări de termoizolare și hidroizolare a fundației existente, inclusiv refacere trotuar de protecție perimetral clădirii;
 • termoizolare fundatii izolate cu minim 5 cm de polistiren extrudat;
Placa pe sol :
 • se intervine la termoizolarea placii pe sol existente cu polisitern extrudat de minim 20 cm ;
 • refacerea straturilor de pardoseala, inclusiv placarea cu gresie / parchet;
Instalatii electrice: – se vor monta panouri fotovoltaice pe acoperiș pentru asigurarea a până la 50 % din consumul necesar de energie electrică. – se vor înlocui corpurile de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (tehnologie LED) montate aplicat, astfel incat sa nu se deterioreze finisajele interioare, reteaua electrică va fi refăcută, astfel încat să reziste noilor consumatori. Instalatii termice: – se mentine centrala termica existenta pe gaz natural si se montează panouri fotovoltaice pentru alimentarea tuturor consumatorilor din cladire; – se refac instalațiile termice (se înlocuiesc conductele și corpurile de încălzire ) . Instalatii electrice: –  montare baterii cu fotocelulă și obiecte sanitare pe care se pot monta baterii cu fotocelulă, inclusiv izolarea conductelor. – pentru prepararea ACM se propun montarea  panourilor solare;
 1. Indicatori tehnici
INDICATORI  art. 12 lit. f CLADIRE C1 – S utila incalzita  = 289.42 mp S desfasurata renovata energetic = 379 mp Valoare la inceputul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului SCENARIUL  MAXIMAL PROPUS   Reducere din 100 %
Valoare Procent %
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 285.42 76.69 209 73
Consumul de energie primară totala (kWh/m2 an) 436.52 178.66 258 59
Consumul de energie primară totala utilizând surse conventionale (kWh/m2 an) 436.52 174.86
Consumul de energie primară utilizând totala surse regenerabile (kWh/m2 an) 0.00 3.80
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) 91.24 18.40 73 80
 • Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire- 209 kWh/m2 an
 • Reducerea a consumului de energie primara –258 kWh/m2 an
 • Arie desfasurata cladire publica, consolidata si renovata energetic- 379 m2
 • Reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an)- 73 kgCO2/m2 an
 1. Durata de realizare a investitiei- Lucrari de C+M- 12 luni
Posted in HCL
Skip to content