HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 178
DIN DATA DE 05.11.2021

privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Extindere şi reabilitare rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu Rebreanu, Oraş Predeal, judetul Braşov”

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară de îndata la data de 05.11.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.15724/04.11.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 15725/04.11.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate întocmit de BAPIIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 15726/04.11.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Având în vedere:

Adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor  Publice si Administratiei cu nr. 14519/28.09. 2021, inregistrata la Primaria oras Predeal cu nr.13652/28.09.2021,

Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.849/06.09.2021, Partea I, a OUG nr.95/2021, privind aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”,

Ȋn vederea includerii la finanțare prin Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, beneficiarii transmit Cererea de finanțare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din Normele metodologice, la care se anexează devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1. din Normele metodologice, precum și Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ,

Prevederile  art. 44 alin (1) din  legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale art.4 alin (1) lit c din O.U.G nr. 95/2021 privind  aprobarea Programului  Național de Investiții “Anghel Saligny”, art 6 alin(1) lit. (b) din  Ordinul nr. 1333/2021 emis  de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si  Administratiei prin care  au  fost aprobate Normele metodologice pentru  punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții “Anghel  Saligny” ,

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,,

In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c, art.136 alin1, art.139 alin.1, alin.3, art.155 alin 1 lit b, art.196 alin1 lit.a din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă Cererea  de finantare prin Programul national de investiții “Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii investiție  Extindere şi reabilitare  rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu  Rebreanu, Oraş Predeal, judetul  Braşov” prevazuta in Anexa nr. 1 care face  parte integranta din  prezenta  hotarare.

Art.2 Se aproba  Devizul  general estimativ pentru obiectivul de investiții  investiție  Extindere şi reabilitare  rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu  Rebreanu, Oraş Predeal, judetul  Braşov”prevazuta in Anexa nr 2 care  face  parte integranta din  prezenta  hotarare.

Art.3 Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, BAPIIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art.5  Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. BAPIIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 11 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content