HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 177
DIN DATA DE 02.09.2022

privind aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul I al anului 2022

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13294/25.08.2022, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 13292/25.08.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 13293/25.08.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate III a Consiliului Local Predeal,

Având în prevederile art. 40, alin. (2) din Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevederile art. 29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea  Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal, pe semestrul I al anului 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 9 pentru, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content