HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 174
DIN DATA DE 02.09.2022

privind acordul proprietarului fondului forestier, în vederea scoaterii definitive din fond forestier, a terenului identificat cu nr. cad. 103830, CF 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp., pentru amenajarea unei pârtii de sanie și schi

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 02.09.2022,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism-Cadastru din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 13283/25.08.2022,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din cap.VII, art. 20,  alin. 15 din Ordinul nr. 694/2016 privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii fondului funciar  nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Consiliul Local Predeal, în calitate de proprietar al fondului forestier, este de acord cu scoaterea definitivă din fond forestier cu compensare, a terenului identificat cu nr. cad. 103830, CF 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp, pentru amenajarea unei pârtii de sanie și schi.

Art. 2 Terenul în cauză nu face obiectul niciunui litigiu.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism – Cadastru din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțui George

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism-Cadastru

Modalitatea de vot – 7 pentru, 2 abțineri, 9 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content